ΔΙΕΚ-Επαγγελματική Εκπαίδευση
Εργαλεια
Τυπογραφια

Το δεκαήμερο από 6 έως 16 Μάϊου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία to πρώτο μέρος του Ευρωπαϊκού project, "Peers for Equality" - Youth Worker Mobility, Training Course, με τη συμμετοχή 2 εργαζόμενων της ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ.

Λόγω των συνθηκών η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με τη χρήση, μέσων νέας τεχνολογίας καθώς και ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης.

Το πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Ofensiva Tinerilor από το Arad, της Ρουμανίας, ενσωματώνει εργασιακές πρακτικές μέσω των οποίων οι εκπαιδευτές ομότιμων (peer educators) μπορούν να αλλάξουν τη νοοτροπία των νέων για να κατανοήσουν τη σημασία της ισότητας των φύλων.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο project είναι : 

 1. European Youth Community (UKRAINE)
 2. Seiklejate Vennaskond (ESTHONIA)
 3. Bridge of Friendship Kartlosi (GEORGIA)
 4. KEKPA-DIEK (GREECE)
 5. KOSOVA YOUNG LAWYERS (KOSOVO)
 6. ASOCIATIA DE TINERET "YOUTH ON THE MOVE" (ROMANIA)
 7. Lota`s box (CROATIA)
 8. DRUSTVO KULTURNO INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDISCE LEGEBITRA (SLOVENIA)
 9. YOUTH FOR EXCHANGE AND UNDERSTANDING (CYPRUS)
 10. COLLECTIU LA VIBRIA DINICIATIVES CULTURALS PER LA TOLERANCIA I LA INTEGRACIO (SPAIN)

Η εμπειρία για τις 2 εργαζόμενες, Ό. Οικονόμου ( ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου ) και Ε. Σταμάτη ( ΚΔΑΠ Προσφυγικών ), ήταν πολύ σημαντική και καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων τους με άμεση εφαρμογή στον εργασιακό τους χώρο.

Περισσότερα εδώ:

http://equality.ofetin.ro/index.php/en/ 


// in English //

KEKPA - DIEK participated at European project, `Peers for Equality` Youth Worker Mobility, Training Course

From 6 to 16 May waw successfully held the first part of the European project, `Peers for Equality` Youth Worker Mobility, Training Course, with the participation of 2 employees of KEKPA - DIEK. Due to the conditions, the training was carried out online, using new technology tools as well as special education - training programs. The program managed by Ofensiva Tinerilor from Arad, Romania, incorporates work practices through which peer educators can change the mentality of young people to understand the importance of gender equality .

The partners participating in the project are :

 1. European Youth Community (UKRAINE)
 2. Seiklejate Vennaskond (ESTHONIA)
 3. Bridge of Friendship Kartlosi (GEORGIA)
 4. KEKPA-DIEK (GREECE)
 5. KOSOVA YOUNG LAWYERS (KOSOVO)
 6. ASOCIATIA DE TINERET "YOUTH ON THE MOVE" (ROMANIA)
 7. Lota`s box (CROATIA)
 8. DRUSTVO KULTURNO INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO SREDISCE LEGEBITRA (SLOVENIA)
 9. YOUTH FOR EXCHANGE AND UNDERSTANDING (CYPRUS)
 10. COLLECTIU LA VIBRIA DINICIATIVES CULTURALS PER LA TOLERANCIA I LA INTEGRACIO (SPAIN)

The experience for the 2 employees, O. Oikonomou (IIEK of Volos Municipality) and E. Stamatis (KDAP Refugees), was very important and crucial for the enhancement of their knowledge and skills with immediate application in their workplace.

proypoth eggrafeis

Άρθρα ΔΙΕΚ