Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 99η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετική με την υπ` αριθμ 339/2011 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την κοινοποίηση της υπ` αριθμ. 339/2011 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την έγκριση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου και της κοινωφελούς επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Η επιχείρηση,
δεν πρόκειται να καταθέσει αίτηση ανάκλησης της υπ αριθμ. 339/2011 ανωτέρω πράξης όπως δύναται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002,

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ δεν πρόκειται να καταθέσει αίτηση ανάκλησης της υπ αριθμ. 339/2011 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως δύναται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 106η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός δευτέρου υπολόγου πάγιας προκαταβολής

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να οριστεί η υπάλληλος της επιχείρησης κα Βασιλική Φραντζή ως δεύτερος υπόλογος της πάγιας προκαταβολής

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει την υπάλληλο της επιχείρησης κα Βασιλική Φραντζή ως δεύτερη υπόλογο της πάγιας προκαταβολής με το ποσό των 3.000€. Οι δαπάνες πρέπει να χαρακτηρίζονται επείγουσες, μικρές και έκτακτες και να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κυρίως εξόδων λειτουργικότητας της επιχείρησης και όχι για τη πληρωμή τακτικών και πάγιων δαπανών. Συγκεκριμένα αφορά τους κωδικούς του προϋπολογισμού 62.03.02, 62.07.01, 62.07.02, 62.07.03, 62.07.04, 62.08.00, 64.00.01, 64.00.02, 64.01.00, 64.01.01, 64.02.05, 64.02.06, 64.02.11, 64.05.03, 64.06.00, 64.06.97, 64.07.01, 64.07.02, 64.07.03, 64.08.03, 64.08.99, 64.98.07, 64.98.99, 65.96.00, 65.98.99

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 106/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 112η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παράσταση δικηγόρου κου Θεοφάνη Π. Χόντζια στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου


Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την απόφαση να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Θεοφάνη Π. Χόντζια , στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, στις 18/11/11 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, για την υπόθεση της υπαλλήλου του ΔΙΕΚ κας Αγορά Δήμητρας.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Θεοφάνη Π. Χόντζια , στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.)», που εδρεύει στο Βόλο, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως καθολικής διαδόχου, διά συγχωνεύσεως (άρθρ. 109 Ν. 3852/2010 και αριθμ. απόφασης 253/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/16-06-2011), του ΝΠΙΔ –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Βόλου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, στις 18/11/11 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, για την υπόθεση της υπαλλήλου του ΔΙΕΚ κας Αγορά Δήμητρας.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 101/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αίτημα υπαλλήλου κας Τζιότζιου

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για το αίτημα της υπαλλήλου κας Τζιότζιου για άδεια μητρότητας η οποία αντιστοιχεί στο μειωμένο ωράριο. Η κα Τζιότζιου εργάζεται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι και η σύμβαση της λήγει στις 31/12/2011.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να επανεξετάσει το αίτημα της υπαλλήλου κας Τζιότζιου για χορήγηση άδειας μητρότητας, η οποία αντιστοιχεί στο μειωμένο ωράριο, αν ανανεωθεί η σύμβαση της με την καινούργια χρονιά.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 102η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ` αριθμ. 4η/7-7-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ 438/18-7-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ψήφιση της δεύτερης αναμόρφωσης του β εξαμήνου του προϋπολογισμού 2011 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. 2011

A ANAM ΜΕΤΑΒΟΛΗ Β ΑΝΑΜ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.013.530,00 96.300,00 2.109.830,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 2.013.530,00 96.300,00 2.109.830,00

61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 7.500,00 -750,00 6.750,00
61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 600,00 320,00 920,00
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00
61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 31.000,00 -24.000,00 7.000,00
61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 135.500,00 -33.830,00 101.670,00
61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 17.500,00 0,00 17.500,00
61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 13.830,00 4.010,00 17.840,00
61.05.00 ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 1.000,00 -1.000,00 0,00
61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 77.700,00 1.200,00 78.900,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 290.630,00 -54.050,00 236.580,00

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 24.370,00 900,00 25.270,00
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4.150,00 -1.287,00 2.863,00
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 500,00 0,00 500,00
62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 1.200,00 0,00 1.200,00
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13.900,00 860,00 14.760,00
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0,00 100,00 100,00
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.700,00 0,00 1.700,00
62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 30.650,00 5.000,00 35.650,00
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 395,00 1.100,00 1.495,00
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.590,00 1.100,00 6.690,00
62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 0,00 1.000,00 1.000,00
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 30.450,00 18.550,00 49.000,00
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.100,00 2.900,00 5.000,00
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.200,00 13.500,00 23.700,00
62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 800,00 6.640,00 7.440,00
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 3.200,00 3.800,00 7.000,00
62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 7.995,00 5.020,00 13.015,00
62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 12.720,00 2.000,00 14.720,00
62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 18.000,00 1.000,00 19.000,00
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 4.670,00 100,00 4.770,00
ΣΥΝΟΛΟ 62 172.590,00 62.283,00 234.873,00

63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ 2.500,00 2.800,00 5.300,00
63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00 0,00 200,00
63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.400,00 0,00 1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 63 4.100,00 2.800,00 6.900,00

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 14.500,00 7.300,00 21.800,00
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.650,00 1.300,00 3.950,00
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 7.700,00 1.600,00 9.300,00
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.000,00 2.170,00 10.170,00
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.100,00 3.180,00 9.280,00
64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 1.500,00 1.000,00 2.500,00
64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 57.300,00 2.200,00 59.500,00
64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 3.000,00 8.980,00 11.980,00
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 10.200,00 -700,00 9.500,00
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1.300,00 -950,00 350,00
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 1.200,00 -700,00 500,00
64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1.550,00 -130,00 1.420,00
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1.900,00 -180,00 1.720,00
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 19.550,00 -5.200,00 14.350,00
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2.900,00 -1.500,00 1.400,00
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2.600,00 -1.100,00 1.500,00
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13.550,00 -360,00 13.190,00
64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 5.600,00 -50,00 5.550,00
64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.950,00 2.400,00 11.350,00
64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 16.000,00 5.900,00 21.900,00
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13.700,00 -1.150,00 12.550,00
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 12.100,00 1.740,00 13.840,00
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 19.200,00 490,00 19.690,00
64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 12.900,00 -2.440,00 10.460,00
64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 19.650,00 -3.000,00 16.650,00
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 19.450,00 -4.180,00 15.270,00
64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10.300,00 1.700,00 12.000,00
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00 0,00 1.800,00
64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 -300,00 3.200,00
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 0,00 500,00
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 800,00 1.000,00 1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 303.950,00 19.020,00 322.970,00

65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 17.400,00 0,00 17.400,00
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 500,00
65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 1.000,00 5.000,00 6.000,00
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 1.000,00 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 65 19.900,00 6.000,00 25.900,00

14,00,00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 17.200,00 38.450,00 55.650,00
14,07,000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.500,00 -1.030,00 1.470,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 19.700,00 37.420,00 57.120,00
81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 20.000,00 20.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 30.000,00 30.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 165.000,00 165.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ 51.000,00 51.000,00
54 ΦΟΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 300.000,00 300.000,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 85.000,00 85.000,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.830.400,00 820.773,00 3.651.173,00


73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 185.000,00 -19.120,00 165.880,00
73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2.000,00 2.000,00 4.000,00
73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 900,00 1.900,00 2.800,00
73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73 201.900,00 -15.220,00 186.680,00

74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 11.050,00 0,00 11.050,00
74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00
74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 232.850,00 79.071,00 311.921,00
74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 415.177,00 415.177,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 562.540,00 562.540,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 1.623.100,00 -526.655,00 1.096.445,00
ΣΥΝΟΛΟ 74 1.870.000,00 530.133,00 2.400.133,00

75.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2.500,00 -2.500,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 75 2.500,00 -2.500,00 0,00

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,00 500,00 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 76 0,00 500,00 500,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 307.860,00 307.860,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.080.400,00 820.773,00 2.901.173,00
74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 750.000,00 0,00 750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.830.400,00 820.773,00 3.651.173,00


O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ

Βασίλης Κοντορίζος


 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 17/11/11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011

ΚΩΔ ΕΞΟΔΑ Α ΑΝΑΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟ ΚΩΔ ΕΣΟΔΑ Α ΑΝΑΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΟ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.013.530,00 96.300,00 2.109.830,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 201.900,00 -15.220,00 186.680,00

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 290.630,00 -54.050,00 236.580,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.870.000,00 530.133,00 2.400.133,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1.623.100,00 -526.655,00 1.096.445,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 172.590,00 62.283,00 234.873,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 0,00 415.177,00 415.177,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 0,00 562.540,00 562.540,00
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 4.100,00 2.800,00 6.900,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ 232.850,00 79.071,00 311.921,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 303.950,00 19.020,00 322.970,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΦ.ΠΗΓΕΣ-ΟΑΕΔ 11.050,00 0,00 11.050,00

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 19.900,00 6.000,00 25.900,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.500,00 -2.500,00 0,00

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ 19.700,00 37.420,00 57.120,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 500,00 500,00

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 0,00 20.000,00 20.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.074.400,00 512.913,00 2.587.313,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 0,00 30.000,00 30.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 165.000,00 165.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 307.860,00 307.860,00
53 ΟΦΕΙΛ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ 0,00 51.000,00 51.000,00
54 ΦΟΡΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 300.000,00 300.000,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 0,00 85.000,00 85.000,00

35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00

ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 750.000,00 750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.830.400,00 820.773,00 3.651.173,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.830.400,00 820.773,00 3.651.173,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.Κ.Π.Α - Δ.Ι.Ε.Κ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣΚ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙΕΚ

ΕΚΘΕΣΗ 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού β εξαμήνου 2011


ΕΣΟΔΑ

Κωδ. 74.13.00 Έσοδα από ΕΕΤΑΑ

Μείωση των προβλεπόμενων εσόδων κατά 526.655€, διότι οι συμβάσεις ακόμα δεν έχουν υπογραφεί οπότε θεωρείται δύσκολο να εισπραχθεί η Α’ δόση των προγραμμάτων μέσα στο 2011, παρά το γεγονός ότι έχουν καλυφτεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Αναμένεται δε να εισπραχθεί μόνο η προκαταβολή των προγραμμάτων δηλ. το 30% του συνολικού κόστος ποσού που ανέρχεται σε 562.540€.

Κωδ. 73.00.00 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Μείωση των προβλεπόμενων εσόδων από παροχή υπηρεσιών στο ΔΙΕΚ λόγω μείωσης των μαθητών κατά το ήμισυ.

Κωδ. 73.00.01 Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία

Μείωση των εσόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης Αμέα λόγω επιχορήγησης τους από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Κωδ. 74.12.00 ,74.13.00 Έσοδα από ΠΕΠ Θεσσαλίας και ΕΕΤΑΑ αντίστοιχα

Αύξηση των εσόδων από ΕΕΤΑΑ και ΠΕΠ Θεσσαλίας για προγράμματα που αφορούσαν τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις και εισπράχθηκαν από την Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ διότι δεν είχαν εγγραφεί ως απαιτήσεις στα ισοζύγια των επιχειρήσεων αυτών.

Κωδ. 74.11.00 Έσοδα ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αύξηση των εσόδων από το πρόγραμμα Flipper ποσό το οποίο δεν εισπράχθηκε από τον ΔΟΥΚ το Α εξάμηνο και δεν είχε γίνει εγγραφή απαίτησης, και αναμένεται να εισπραχθεί μέχρι τέλος του χρόνου 62.000€ (ένα μέρος έχει εισπραχθεί μέσα στον Οκτώβριο 2011 17.000€)

 

ΕΞΟΔΑ

Κωδ. 60.00.00, 61.0099 Αμοιβές προσωπικού και αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελμάτων

Αύξηση των δαπανών στον κωδικό «Αμοιβές προσωπικού» και μείωση του κωδικού «Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών» λόγω μεταφοράς του προσωπικού από την μία κατηγορία στην άλλη του ΔΙΕΚ, και πρόσληψη νέου προσωπικού για τις νέες δομές


Κωδ. 62.04.25 Ενοίκια μισθώσης Leasing Μ.Τ.Φ μέσων

Αύξηση των ενοικίων μίσθωσης Leasing λόγω της ανάγκης προεξόφλησης του αυτοκινήτου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Flipper λόγω λήξης προγράμματος στις 30/11/11.

Κωδ. 62.07.** , 62.08.** Επισκευές διαμορφώσεις χώρων

Αύξηση των επισκευών & συντηρήσεων κτιρίων-λοιπού εξοπλισμού– ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις- διαμορφώσεις χώρων, λόγω των αναγκών που προέκυψαν για την λειτουργία των νέων δομών ΚΔΑΠ Αρτέμιδος, ΚΗΦΗ Αγριάς και για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ΔΙΕΚ για την άδεια λειτουργίας από την πυροσβεστική.

Κωδ. 64.00.00, 64.08.00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων και καυσίμων αντίσοιχα

Αύξηση των επισκευών αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί η Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ και εξόδων καυσίμων για τα τμήματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και « Κέντρο Αμέα».

Κωδ. 64.02.01,03 Διαφημίσεις

Αύξηση των διαφημίσεων λόγω αύξησης των αναγκών διαφήμισης για το ΔΙΕΚ και το πρόγραμμα Flipper

Κωδ. 14.00.00 Αγορές παγίων

Αύξηση των παγίων λόγω ανάγκης αγοράς νέου εξοπλισμού για τις νέες δομές ΚΗΦΗ Αγριάς και ΚΔΑΠ Αρτέμιδος, καθώς επίσης αγορά συστημάτων πυρασφάλειας για το ΔΙΕΚ


Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 110η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στα ΚΔΑΠ

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τιμολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λειτουργούν από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της κοινωφελούς επιχείρησης και απευθύνονται προς τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέχρι πέρυσι η κοστολόγηση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων που παρέχονται οργανωμένα σε τάξεις δημοτικών σχολείων ανέρχονταν στο ποσό των 35€ για τη συμμετοχή στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και προτείνεται και φέτος να ισχύσει η ίδια τιμή.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η κάθε τάξη Δημοτικών σχολείων που θα παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στα ΚΔΑΠ να χρεώνεται με το ποσό των 35€.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 114/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης πίστωσης στη Τράπεζα Πειραιώς με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 250.000 € για έκδοση εγγυητικών επιστολών
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο για την υπογραφή σύμβασης πίστωσης στη Τράπεζα Πειραιώς με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 250.000€ για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 114/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 100β/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ` αριθμ. 1678/11-11-11 της ΕΕΤΑΑ εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς για έκδοση εγγυητικών επιστολών:

Α. Ποσού 8.000€ για την λειτουργία «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων στην Αγία Παρασκευή Δήμου Βόλου» και
B. Ποσού 8.000€ για την λειτουργία «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων στο Αλιβέρι Δημοτικής ενότητας Ν.Ιωνία Βόλου»

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο προς την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση εγγυητικών επιστολών:

Α. Ποσού 8.000€ για την λειτουργία «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων στην Αγία Παρασκευή Δήμου Βόλου» και
B. Ποσού 8.000€ για την λειτουργία «Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων στο Αλιβέρι Δημοτικής ενότητας Ν.Ιωνία Βόλου»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100β/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 103/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Νηπιαγωγού για τον Αρχιμανδρείτιο Παιδικό σταθμό Κατηχωρίου και εκπαιδευτή κεραμικής για τη δομή ΚΔΑΠΜΕΑ

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2α θέμα της ημερησίας διάταξης για την έγκριση της απόφασης της επιτροπής επιλογής προσωπικού για τη θέση Νηπιαγωγού και εκπ/τη κεραμικής Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η διαδικασία της πρόσληψης διδακτικού προσωπικού εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/94 και συνεπώς υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της υπ` αριθμ. 1492/1-11-11 προκήρυξης της επιχείρησης, τα κριτήρια αξιολόγησης νομίμως ορίστηκαν από την επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Κοντορίζο Βασίλειο, την Αντιπρόεδρο κα Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη και το μέλος κο Ζαρκάδα Απόστολο με την από 31/10/11 απόφασή της και συνεδρίασε στις 16/11/11 και συνέταξε τον πίνακα κατάταξης κατά ειδικότητα με τους υποψήφιους που συγκέντρωναν τα περισσότερα μόρια, όπως ακολουθεί

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εγκρίνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων όπως ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
2. Να προσλάβει για τη θέση Νηπιαγωγού για το Αρχιμανδρείτιο Παιδικό σταθμό Κατηχωρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως 31/08/12 την κα Σωτήρη Ευανθία και για τη θέση εκπαιδευτή κεραμικής για τη δομή ΚΔΑΠΜΕΑ
τη κα Διακομή Συνοδή με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως 31/08/12


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

Βόλος 17/11/11
Αρ. Πρωτ. 1929

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 1492/1-11-11


ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1 Σωτήρη Ευανθία Νηπιαγωγός 6,73 χ40 =269,2 0 25 μήνες 175 12 800 1244,2
2 Κουτούπη Μαρία Νηπιαγωγός 8,41χ40=336,4 0 0 17 800 1136,4
3 Χιώτη Δροσούλα Νηπιαγωγός 7,04Χ40=281,6 0 0 12 800 1081,6
4 Πολυμέρου Χρυσούλα Νηπιαγωγός 6,89Χ40=275,6 0 0 25 800 1075,6
5 Οικονόμου Ιωάννα Νηπιαγωγός 7,31χ40=292,4 0 0 8 500 792,4
6 Παπαιωάννου Ευγενία Νηπιαγωγός 7,26χ40=290,4 2 παιδιά 60 47μήνες 329 0 679,4
7 Πλακαρού Αντωνέλα Νηπιαγωγός 7,51χ40=300,4 0 17μήνες 119 1,5 0 419,4
8 Ανθή Γεωργία Νηπιαγωγός 7,18 χ40=287,2 0 16 μήνες 112,84 3,5 0 400,04


O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας

 


Βόλος 17/11/11
Αρ. Πρωτ. 1929

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 1492/1-11-11


ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προϋπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1 Κοκκαλιάρη Μαρία Νηπιαγωγός 7,18χ40=287,2 0 10 μήνες 70 10 650 1007,2
2 Χαλκιαδάκη Ζωή Νηπιαγωγός 8,68χ40=347,2 24μήνες 168 0 515,2
3 Ιωάννου Βασιλική-Μαρία Νηπιαγωγός 8,70χ40=348 0 0 12μήνες 800 1148


O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας

 


Βόλος 17/11/11
Αρ. Πρωτ. 1929


ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 1492/1-11-11
ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1 Διακομή Συνοδή Δίπλωμα ΟΕΕΚ Κεραμικής 0 79 μήνες 420 4 200 620
2 Αναστασιάδου Κορνηλία Δίπλωμα ΟΕΕΚ Κεραμικής 1 παιδί 30 107μήνες 420 1 0 450
3 Κοντογιάννη Αναστασία Δίπλωμα ΟΕΕΚ Κεραμικής 1 παιδί 30 51μήνες 357 0 387
4 Ποδαροπούλου Νικολέττα Δεν έχει αποκτήσει δίπλωμα


O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας


Βόλος 17/11/11
Αρ. Πρωτ. 1929


ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 1492/1-11-11


ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1 Κατώγια Γεωργία Δεν έχει δίπλωμα


O Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 104/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτών για το ΔΙΕΚ με σύμβαση έργου διάρκειας 8 μηνών

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος

Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2β θέμα της ημερησίας διάταξης για την έγκριση της απόφασης της επιτροπής επιλογής προσωπικού για τις θέσεις εκπαιδευτών για το ΔΙΕΚ Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η διαδικασία της πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/94 και συνεπώς υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της υπ` αριθμ. 1681/8-11-11 προκήρυξης της επιχείρησης, τα κριτήρια αξιολόγησης νομίμως ορίστηκαν από την επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Κοντορίζο Βασίλειο, την Αντιπρόεδρο κα Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη και το μέλος κο Ζαρκάδα Απόστολο με την από 7/11/11 απόφασή της και συνεδρίασε στις 16/11/11 και συνέταξε τον πίνακα κατάταξης κατά ειδικότητα με τους υποψήφιους που συγκέντρωναν τα περισσότερα μόρια, όπως ακολουθεί

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εγκρίνει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων όπως ακολουθούν και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης

2. Να προσλάβει ως εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ με σύμβαση έργου για 8 μήνες τους:
Θέση Μάγειρα ( τρία άτομα) Κατσούνα Νικόλαο, με κόστος 2.350€, Γεωργατζά Κων/νο, με κόστος 2.815€, Σταμάτη Σπυρίδωνα με κόστος 3.020€
Θέση Κεραμίστα ( 2 άτομα) Γουδίνη Στέργιο, με κόστος 1.515€, Δημητριάδου Ζωή με κόστος 2.245€
Θέση φωτογράφου ( 2 άτομα ) Ζαχαράκη Απόστολο, με κόστος 1.370€ Στρατουδάκη Ιωάννη με κόστος 710€
Θέση σχεδιαστή κοσμήματος ( 1 άτομο) Οικονόμου Μαρία με κόστος 2.350€
Θέση Πολιτικού Μηχανικού ( 1 άτομο) Αντωνίου Παρασκευή με κόστος 900€
Θέση Αρχιτέκτονα ( 3 άτομα) Παπακωνσταντίνου Ιφιγένεια, με κόστος 1.230€, Κούντρα Ιωάννη, με κόστος 1.270€, Σταθοπούλου Βικτωρία με κόστος 1.560€
Θέση εκπ/τη Η/Υ ( 1 άτομο ) Βεντούρα Αθανασίο με κόστος 610€
Θέση Ιστορικού Κοινωνιολόγου ( 1 άτομο) Δραντάκη Χρύσα με κόστος 690€
Τα παραπάνω κόστη αφορούν συμπεριλαμβανόμενο φόρο 20% πλέον ΦΠΑ 23%, όπου προβλέπεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 


ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΑΓΕΙΡΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΔΕ) ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων

1. Κατσούνας Νικόλαος Πτυχίο ΟΤΕΚ 14Χ20=280 Μάγειρας Έγγαμος 1Χ30=30 40 μήνες 40Χ7=280 590

2. Γεωργατζάς Κων/νος Πτυχίο Ι.Ε.Κ
& ΟΤΕΚ 18,20Χ20=364 Μάγειρας Έγγαμος 2Χ30=60 18 μήνες 18Χ7=126 550

3. Σταμάτης Σπυρίδων Πτυχίο Σ.Τ.Ε 15,62Χ20=312,40 Μάγειρας Έγγαμος 27 μήνες 27Χ7=189 501,4

4. Μηνετόπουλος Νικόλαος Πτυχίο Σ.Τ.Ε 13Χ20=260 Μάγειρας Έγγαμος 31 μήνες 31Χ7=217 477

5. Βίκας Κων/νος Πτυχίο Σ.Τ.Ε 15,62Χ20=312,40 Μάγειρας Άγαμος 6 μήνες 6Χ7=42 354,4

6. Αρεβύθη Ιωάννα Πτυχίο Ι.Ε.Κ Μάγειρας Έγγαμος 1Χ30=30 30,00

7. Ραφαηλίδη Μαρία Πτυχίο Ι.Ε.Κ Μάγειρας Άγαμος

Βόλος 17-11-11
Αρ. πρωτ. 1930

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

 

 


ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11 ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΤΟΜΩΝ ΔΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Γουδίνης Στέργιος Πτυχίο Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου Κεραμίστας Έγγαμος 2Χ30=60 60 μήνες 60Χ7=420 480

2. Δημητριάδου Ζωή Πτυχίο Ιδ. Σχολής
& Πτυχίο Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου Κεραμίστρια Έγγαμος 2Χ30=60 60 μήνες 60Χ7=420 480

3. Σκεμπέ Δήμητρα
Μαλβίνα Πτυχίο Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου Κεραμίστρια Έγγαμος 1Χ30=30 60 μήνες 60Χ7=420 450

4. Κοντογιάννη Αναστασία Πτυχίο Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου Κεραμίστρια Έγγαμος 1Χ30=30 54 μήνες 54Χ7=378 408

5. Φωτάκου Ειρήνη Πτυχίο Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου Κεραμίστρια Έγγαμος 1Χ30=30 30

Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11
ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Γ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΌΜΩΝ ΔΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Ζαχαράκης Απόστολος Πτυχίο Ιδ.
Σχολής Φωτογράφος Άγαμος 45 μήνες 45Χ7=315 315
2. Στρατουδάκης Ιωάννης Φοίτηση 1 έτους
στο Ι.Ε.Κ. Δήμου
Βόλου Φωτογράφος Άγαμος 36 μήνες 36Χ7=252 252

3. Οικονόμου Βασίλης Πτυχίο Ιδ.
Σχολής Φωτογράφος Έγγαμος 1Χ30=30 18 μήνες 18Χ7=126 156

4. Χρυσός Νικόλαος Πτυχίο Ιδ.
Σχολής Φωτογράφος Έγγαμος 1Χ30=30 9 μήνες 9Χ7=63 93

Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ


 

ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11
ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΤΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Οικονόμου Μαρία -
Πουλχερία Απόφοιτη Ι.Ε.Κ
Δήμου Βόλου (2 ειδικότητες) &
πτυχίο Ξένου
Παν/μίου 6,9Χ40=276 Σχεδιάστρια
κοσμήματος Αγαμη 60 μήνες 60Χ7=420 696

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ


ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11

ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΕΝΌΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο  Μορίων
1. Αντωνίου Παρασκευή Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας 7,55Χ40=302 Πολιτικός
Μηχανικός Άγαμη 302

2. Δαμιανός Ιωάννης Πτυχίο Παν/μίου
Θράκης 6,55Χ40=262 Πολιτικός
Μηχανικός Άγαμος 262

Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ


 

ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11
ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΠΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Παπακωνσταντίνου Ιφιγένεια
Ελένη Πτυχίο Ξένου
Παν/μίου &
ΣΕΛΕΤΕ 8,3Χ40=332 Αρχιτέκτονας Έγγαμος 1Χ30=30 60 μήνες 60Χ7=420 782

2. Κούντρας Ιωάννης ΠτυχίοΕΜΠ 7,84Χ40=313,60 Αρχιτέκτονας Έγγαμος 1Χ30=30 60 μήνες 60Χ7=420 763,60
3. Σταθοπούλου Βικτώρια Πτυχίο Ξένου
Παν/μίου & Μεταπτυχιακό 6,08X40=243,20 Αρχιτέκτονας Άγαμος 54 μήνες 54Χ7=378 621,2
4. Μαλακασιώτη Αγγελική Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας - Μεταπτυχιακό &
Διδακτορικό σε
εξέλιξη 8,35Χ40=334 Αρχιτέκτονας Άγαμη 18 μήνες 18Χ7=126 460
5. Κουρτίνα Μελαχροινή Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας 7,40Χ40=296 Αρχιτέκτονας Άγαμος 9 μήνες 9Χ7=63 359
6. Μαυραντώνης Ιωάννης Πτυχίο Ξένου
Παν/μίου 8,12Χ40=324,80 Αρχιτέκτονας Έγγαμος 1Χ30=30 354,80
7. Γαλανού Άννα - Θεοδώρα
Συραγώ- Χριστιάνα Πτυχίο Ξένου
Παν/μίου &
Μεταπτυχιακό 5,53Χ40=221,20 Αρχιτέκτονας Άγαμος 18 μήνες 18Χ7=126 347,2
8. Ακρίβου Αναστασία Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας 8,39Χ40=335,60 Αρχιτέκτονας Άγαμος 335,6

9. Κασότα Ελένη Πτυχίο Παν.
Θράκης 8,27Χ40=330,80 Αρχιτέκτονας Άγαμος 330,8

10. Παύλου Ελπινίκη Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας 8,33Χ40=333,20 Αρχιτέκτονας Άγαμος 333,20

11. Λιάτζουρας Νικόλαος Πτυχίο Παν/μίου
Θεσσαλίας & Μεταπτυχιακό 8,11Χ40=324,40 Άγαμος 324,4


Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ


 

ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11


ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 


ΕΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Η/Υ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΌΣ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Βεντούρας Θανάσης Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 7,02Χ40=280,80 Καθηγητής
Πληροφορικής Άγαμος 31 μήνες 31Χ7=217 497,8

2. Κατσαρού Μαρία Πτυχίο ΤΕΕ 16,6Χ20=332 Έγγαμη 1Χ30=30 9 μήνες 9Χ7=63 425

Βόλος 17-11-11
Αρ. Πρωτ. 1930

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ

 


 

ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1681/8-11-11

ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ)
Α/Α Επώνυμο ΄Ονομα Σπουδές Μόρια Ειδίκευση Οικογεν.
Κατάστ Μόρια Διδακτ.
Προϋπ. Μόρια Σύνολο
Μορίων
1. Δραντάκη Χρύσα Πτυχίο Παντείου &
Μεταπτυχιακό Ξένου
Παν/μίου 5,42Χ40=216,80 Κοινωνιολόγος Άγαμη 60 μήνες 60Χ7=420 636,80
2. Δήμου Καλλιόπη Πτυχίο ΕΑΠ 7,46χ40=298,40 Ιστορία Ελληνικού
Πολιτισμού Έγγαμος 2Χ30=60 27 μήνες 27Χ7=189 547,40

3. Ζάχου Ευδοκία Πτυχίο Παν.
Θεσσαλίας 8,08Χ40=323,20 Κοινωνική
Ανθρωπολογία Έγγαμος 2Χ30=60 383,2

4. Σκαρβέλη Σωτηρία Πτυχίο Παντείου 8,47Χ40=338,80 Κοινωνιολόγος 338,8

Βόλος 17-11-11 Αρ. Πρωτ. 1930

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ


 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 107η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαΐα.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των Μελών την αναφορά της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής, κας Αλέκας Μπινιώρη, σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού 2.859,76 ευρώ, που πληρώθηκαν από το ποσό της πάγιας προκαταβολής που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 49/2011 Απόφαση του Δ.Σ. και αναλήφθηκε με το υπ’ αριθμ. 74/2011 Χρηματικό Ένταλμα. Εν συνεχεία, κάλεσε τα Μέλη να εξετάσουν τα κατατεθέντα δικαιολογητικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την αναφορά της υπολόγου της πάγιας προκαταβολής, κας Αλέκας Μπινιώρη, σχετικά με τις πληρωθείσες δαπάνες μέχρι τις 14-11-2011.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 του β.δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ Α΄ 114 /15-6-59).
4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εν λόγω δαπανών.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή, όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΗΜΕΡ/ΝIA ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
12/08/11 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΧΑΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 12,30
22/08/11 ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ 96,30
31/08/11 ΕΛ.ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4,92
09/09/11 E-SHOP ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ 98,51
13/09/11 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 12,00
14/09/11 ΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ 45,00
14/09/11 ΚΤΕΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΣΣ ΒΟΛΟΥ 45,00
16/09/11 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ 17,00
21/09/11 ΓΑΛΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 300,00
21/09/11 ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 6,00
26/09/11 ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ 795,81
28/09/11 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΟΔΙΑ 77,81
04/10/11 ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΑ 64,00
04/10/11 E-SHOP ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 44,00
04/10/11 ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ 64,20
05/10/11 ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2,94
13/10/11 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 13,25
14/10/11 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΕΚ 13,51
14/10/11 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 40,00
17/10/11 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΕΚ 107,35
17/10/11 ΚΑΡΑΦΙΛΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΕΚ 19,29
18/10/11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 40,00
18/10/11 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΒΣΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 14,76
21/10/11 ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΒΣΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 35,24
21/10/11 ΜΑΛΙΚΕΝΖΟΣ ΑΕ ΥΛΙΚΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ-ΚΔΑΠ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 75,00
21/10/11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ 15,20
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2.059,39
ΗΜΕΡ/ΝIA ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΙΤΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2.059,39
01/11/11 ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4,02
02/11/11 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΑΝΟΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 316,27
03/11/11 ΧΟΛΕΒΑΣ Ν.ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 160,01
03/11/11 ΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 65,00
03/11/11 E-SHOP ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ 173,20
03/11/11 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΚΔΑΠ ΒΟΛΟΥ 12,00
03/11/11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 11,99
07/11/11 ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΔΙΩΝ 51,20
09/11/11 ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4,21
ΣΥΝΟΛΟ 2.857,29


Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 2.857,29 ευρώ για τη συμπλήρωση του δαπανηθέντος ποσού. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 100α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις εξής θέσεις: 1 Κοινωνικό Λειτουργό, 2 Ψυχολόγους, 1 Επισκέπτη Υγείας, 1 Οικονομολόγο, 1 πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων, 1 Παιδαγωγό και 1 Διαμεσολαβητή

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και σε συνέχεια της απόφασης για την αίτηση συμμετοχής της επιχείρησης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ` αριθμ. 1678/11-11-11 της ΕΕΤΤΑΑ για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων» στο πλαίσιο της δράσης « Παρεμβάσεις για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων», ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 824/2011, σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου με προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν δύο Κέντρα ένα στη συνοικία Αγ. Παρασκευής Δήμου Βόλου και ένα στο Αλιβέρι Δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας και θα πρέπει να γίνει προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/94 και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, για πρόσθετο προσωπικό ως εξής:
Ένα Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ, δύο Ψυχολογους ΠΕ, έναν Οικονομολόγο ΠΕ ή ΤΕ, έναν πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ ή ΤΕ, έναν Επισκέπτη Υγείας ΠΕ ή ΤΕ, έναν Διαμεσολαβήτη ΥΕ και έναν Παιδαγωγό ΠΕ ή ΤΕ. Η διάρκεια της σύμβασης των παραπάνω ατόμων είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/2013. Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙ.Ε.Κ. στον κωδικό 60.00.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων» στο πλαίσιο της δράσης « Παρεμβάσεις για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για προκήρυξη θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ, δύο Ψυχολόγους ΠΕ, έναν Οικονομολόγο ΠΕ ή ΤΕ, έναν πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ ή ΤΕ, έναν Επισκέπτη Υγείας ΠΕ ή ΤΕ, έναν Διαμεσολαβήτη ΥΕ και έναν Παιδαγωγό ΠΕ ή ΤΕ. Οι προσλήψεις θα είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/13.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος ΚοντορίζοςΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 100/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων» στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» που προκήρυξε η Ε.Ε.Τ.Α.Α

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ` αριθμ. 1678/11-11-11 της ΕΕΤΤΑΑ για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ατόμων» στο πλαίσιο της δράσης « Παρεμβάσεις για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» Για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση προς το Πρόεδρο της επιχείρησης, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση - Προσφορά», δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την επιχείρηση έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη Σύμβαση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή « Αίτησης Συμμετοχής –Δήλωσης –Προσφοράς» της κοινωφελούς επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης» στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 1678/11-11-2011 πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την Κοινωνικοοικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» για την υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών
ατόμων» και συγκεκριμένα
* Ένα Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ στην Αγία Παρασκευή Δήμου Βόλου δυναμικότητας κατ` ελάχιστο 80 ωφελουμένων
*Ένα Κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ στο Αλιβέρι Δημοτικής ενότητας Ν.Ιωνίας δυναμικότητας κατ` ελάχιστο 80 ωφελουμένων

2. Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ως νόμιμο εκπρόσωπο της να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση-Προσφορά, με τους σχετικούς φακέλους δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του τη κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση-Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. και για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

3. Παρέχεται εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 2% επί του συνολικού ποσού της αίτησης στα πλαίσια της ανωτέρου πρόσκλησης. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος ΚοντορίζοςΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 109/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή κόστους συμμετοχής σε δραστηριότητες των ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων και Βασδέκειου

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το .Δ,Σ, για το αίτημα των υπευθύνων των ΚΔΑΠ Βασδέκειου και Αμπελοκήπων με το οποίο ζητούν την απαλλαγή του κόστους συμμετοχής στις δραστηριότητες των 2 ανωτέρω ΚΔΑΠ για τα παιδιά Αλίκη Τέγου, Νικολέττα και Βασίλη Βαλουξή και Κυριαζή Μάριο, των οποίων η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους είναι τέτοια που δεν έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν στη πληρωμή των προβλεπόμενων αμοιβών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού μελέτησε τις παραπάνω περιπτώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απαλλαγή από το κόστος συμμετοχής σε δραστηριότητες των ΚΔΑΠ Βασδεκείου και Αμπελοκήπων για τα παιδιά Αλίκη Τέγου, Νικολέττα και Βασίλη Βαλουξή, και Κυριαζή Μάριο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 105/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: ‘Έγκριση αιτήσεων συλλόγων για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κοινωνικών Κέντρων

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το .Δ,Σ, για το αίτημα των συλλόγων «Πολιτιστικός Αθλητικός σύλλογος Αγ. Γεωργίου», «Λύκειο Ελληνίδων Βόλου» και «Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού χορού-Volos Dance Club» που έχουν καταθέσει μετά από σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των κοινωνικών κέντρων.


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού μελέτησε τις παραπάνω περιπτώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τις αιτήσεις των συλλόγων «Πολιτιστικός Αθλητικός σύλλογος Αγ. Γεωργίου», «Λύκειο Ελληνίδων Βόλου» και «Σύλλογος Αθλητικού και Κοινωνικού χορού-Volos Dance Club» για χρήση χώρων στα Κοινωνικά Κέντρα της Κοινωφελούς επιχείρησης, μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους υπευθύνους και συμπληρωματικά στις δράσεις που ήδη υλοποιούνται. Σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει χρέωση των μελών τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους συλλόγους, αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που ίσχυε για τις αντίστοιχες δραστηριότητες στα εν λόγω Κοινωνικά Κέντρα και συγκεκριμένα για το χορό τα 10€ μηνιαίως.Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 111/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του κου Εσμάουι

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος

Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ένσταση του κου Ε σμάουι όσον αφορά τα αποτελέσματα της υπ` αριθμ. 792/30-9-11 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση εκπαιδευτή Οικονομολόγου στο ΔΙΕΚ. Η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού εμπίπτει στην εξαίρεση της περιπτ. γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συνεπώς συνιστά πρόσληψη εκτός δικαιοδοσίας του ΑΣΕΠ . Επομένως, τα κριτήρια και ο τρόπος βαθμολόγησης και αξιολόγησης προσδιορίζονται από την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του εκάστοτε φορέα.
Η εθελοντική απασχόληση την οποία επικαλείται ο ενιστάμενος, αφενός δεν εμπίπτει στην έννοια της προϋπηρεσίας που εζητείτο με την προκήρυξη, αφετέρου η βεβαίωση που προσκομίστηκε από εκείνον, ακόμη και αν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, δεν πληροί καν τις προϋποθέσεις περί αποδείξεως της γνησιότητας και ισχύος των δημοσίων εγγράφων από την αλλοδαπή.
Η πλήρωση του κριτηρίου της εντοπιότητας εκ μέρους του κου Μπίλλη είναι αποδεδειγμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, η ανεργία δεν αποτελούσε βαθμολογούμενο προσόν, αλλά αξιολογούμενο ουσιαστικό στοιχείο, συνυπολογιζόμενο για τη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας κάθε υποψηφίου που θα αποτυπωνόταν στον τελικό βαθμό της προσωπικής συνέντευξης.
Σε ό,τι αφορά την αίτησή του ενιστάμενου για πρόσβαση στα κατατεθέντα δικαιολογητικά από τον πρώτο στην κατάταξη για τη θέση ΠΕ Οικονομολόγων, κ. Μπίλλη Χρήστου, κρίνεται απορριπτέα, διότι οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται από τους υποψηφίους υπ’ όψιν της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, που αποτελεί το νόμιμο όργανο αξιολόγησης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και μειοψηφούντος του κου Ζαρκάδα Απόστολου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να κρίνει απορριπτέα την ένσταση του κου Εσμάουι

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 108/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού  για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΔΙΕΚ

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος
Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΔΙΕΚ. Σύμφωνα με την υπ` αριθμ 77/2011 απόφαση της επιχείρησης ο διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υπ` αριθμ. Ζ/23905/94 , ΦΕΚ 991β/94. Επίσης πρότεινε ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης λειτουργίας του κυλικείου τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους εξής: κο Φ. Καλογιάννη, Δ. Μιχαηλίδου και Ε. Μουσκή.

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να γίνει ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του ΔΙΕΚ με τους όρους διακήρυξης που ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που ισχύουν για τα κυλικεία των Πανεπιστημίων
2. Να ορίσει επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης λειτουργίας του κυλικείου αποτελούμενη από τους κο Φ. Καλογιάννη, Δ. Μιχαηλίδου και Ε. Μουσκή.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 113/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του Τεχνικού Ασφαλείας κου Θ. Κουτσούκου όσον αφορά το κόστος αμοιβής του

Σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 1839/14-11-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος

Απόντες
Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την ένσταση του Τεχνικού Ασφαλείας κου Θ. Κουτσούκου όσον αφορά το κόστος αμοιβής του, το οποίο σύμφωνα με την απόφαση υπ` αριθμ 83η/2011 του Δ.Σ. είχε οριστεί στο ποσό των 1.440€ πλέον Φ.Π.Α 23% για τη προσφορά των υπηρεσιών του για ένα έτος και για τις ώρες που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Εν συνεχεία εξήγησε στα μέλη ότι με δεδομένο ότι η επιχείρηση διαθέτει περίπου 30 κτήρια και πάνω από 200 εργαζομένους ο Τεχνικός Ασφαλείας προκειμένου να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του και να ασκήσει όλα τα καθήκοντα που περιγράφονται στο Ν. 3850/2010, αφενός θα υποχρεωθεί σε πολλαπλές μετακινήσεις καθ` ότι οι δομές της επιχείρησης εκτείνονται σε όλες τις δημοτικές ενότητες του διευρυμένου Δήμου Βόλου και αφετέρου είναι πολύ πιθανόν η απασχόληση του να ξεπεράσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό ωρών. Συνεπώς πρότεινε τη διαμόρφωση της αμοιβής του στο ποσό των 2.880€ πλέον ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένου ΦΕΕ 20%, για ένα έτος.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το κόστος αμοιβής του Τεχνικού Ασφαλείας κου Κουτσούκου Θεόδωρου ορίζεται στο ποσό των 2.880€, πλέον ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένου ΦΕΕ 20%, για ένα έτος, με την προϋπόθεση να ενημερώνει με τακτικές εκθέσεις του για την κατάσταση των κτηρίων της επιχείρησης, προκειμένου με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων και των γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας να προβαίνει το Δ.Σ. στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος