Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 83η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ποσού αμοιβής για το γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από τη 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για το καθορισμό του ποσού αμοιβής του γιατρού εργασίας κου Γεωργίου Κωνσταντίνου και του τεχνικού ασφαλείας κου Κουτσούκου Θεόδωρου, οι οποίοι επιλέχθηκαν με την υπ` αριθμ. 60η/2011 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, μετά από τη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Ο Πρόεδρος πρότεινε η αμοιβή τους ανά ώρα να είναι στο ίδιο ποσό με το οποίο πλήρωνε τις αντίστοιχες θέσεις ο Δ.Ο.Υ.Κ. πριν τη συγχώνευση. Η συνολική διάρκεια του έργου τους για τον καθένα είναι 96 ώρες για ένα χρόνο, οπότε το ποσό για το γιατρό εργασίας ανέρχεται σε 2.880€ συμπεριλαμβανομένου φόρου 20% και για το τεχνικό ασφαλείας στο ποσό των 1.440€ πλέον Φ.Π.Α 23% συμπεριλαμβανομένου φόρου 20%

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου, η αμοιβή του γιατρού εργασίας κου Κωνσταντίνου Γεωργίου να καθοριστεί στο ποσό των 2.880€, συμπεριλαμβανομένου φόρου 20% για 96 ώρες και για διάστημα ενός έτους και η αμοιβή του τεχνικού ασφαλείας κου Κουτσούκου Θεώδορου στο ποσό των 1.440€ πλέον Φ.Π.Α 23% συμπεριλαμβανομένου φόρου 20% για 96 ώρες και για διάστημα επίσης ενός έτους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 84η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δ/ντη και αναπληρωτή Δ/ντη του ΔΙΕΚ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από τη 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τον ορισμό Δ/ντη και αναπληρωτή Δ/ντη του ΔΙΕΚ. Σύμφωνα με εισηγήσεις τόσο της πρώην Δ/ντριας κας Δραντάκη, όσο και του Δ/ντη της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κου Γρηγορίου, για τη θέση του Δ/ντη προτείνεται ο κος Φίλιππος Καλογιάννης, εκπαιδευτής στο τμήμα πολυμέσων ο οποίος έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα που ορίζει το ΦΕΚ υπ` αριθμ. 438/18-7-1993, είναι απόφοιτος Π.Ε. με 5ετή εκπαιδευτική εμπειρία. Ως αναπληρώτρια Δ/ντρια προτείνεται η κα Μουσκή Παρασκευή ως εκπαιδεύτρια στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει ως Δ/ντη του ΔΙΕΚ το κο Φίλιππο Καλογιάννη και αναπληρώτρια Δ/ντρια την κα Παρασκευή Μουσκή για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης τους. Η απασχόληση των παραπάνω θα κυμανθεί μέσα στο ανώτερο επιτρεπτό όριο ωρών και μετά από έγκριση του Δ/ντη σχετικά με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 89η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη αναπροσαρμογής του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ο οποίος είχε ψηφιστεί με την υπ` αριθμ. 25/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, εξήγησε ότι έγινε προσαρμογή του κανονισμού στο πρότυπο της ΕΕΤΑΑ, ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη απλουστευμένη διοικητική διάρθρωση σε Τμήματα και Γραφεία που αποτελούν τις βασικές διοικητικές ενότητες υπαγόμενες σε μια ενιαία Διεύθυνση, ενώ οι λειτουργούσες δομές αποτελούν μερικότερες υποδιαιρέσεις που υπάγονται στα Γραφεία. Αυτές οι αλλαγές ενσωματώθηκαν τόσο στο οργανόγραμμα, όσο και στην αναλυτική περιγραφή της διοικητικής διάρθρωσης της Επιχείρησης. Εν συνεχεία, τόνισε ότι οι θέσεις του οργανογράμματος περιορίστηκαν σημαντικά, ώστε να αποτυπώνεται μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της πραγματικά υφιστάμενης και της πρότυπης κατάστασης εφόσον υπήρχε δυνατότητα πλήρους στελέχωσης της επιχείρησης με τακτικό προσωπικό. Τέλος, σημείωσε ότι έγινε και μια πιο συνοπτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και Γραφείων.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, μελέτησε το σχέδιο εσωτερικού Κανονισμού υπηρεσιών


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α –Δ.Ι.Ε.Κ. όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 89α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αποφάσεων υπ` αριθμ. 42η και 58η για τον ορισμό τμηματαρχών και υπευθύνων γραφείων και δομών

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σε συνέχεια της απόφασης ψήφισης του νέου κανονισμού υπηρεσιών θα πρέπει να οριστούν οι προϊστάμενοι και οι υπεύθυνοι διοικητικών βαθμίδων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο οργανόγραμμα ως εξής:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γραφείο ολοκληρωμένης κάλυψης ηλικιωμένων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ
Πρόγραμμα κατ’ οίκον στήριξης ηλικιωμένων (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)
ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ: ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΦΗ
ΔΟΜΗ ΑΙΣΩΝΙΑΣ /ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΔΟΜΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ/ΙΩΛΚΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΡΙΑΣ /ΔΡΑΚΕΙΑΣ/ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΘΑΛΕΙΑ ΝΑΡΛΗ

Πρόγραμμα Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΟΥ
ΔΟΜΗ ΑΓΡΙΑΣ: ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΡΗΓΑ

Γραφείο φύλαξης βρεφών και παιδιών
Πρόγραμμα παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ: ΦΟΥΛΑ ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΙΒΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΩΝΙΩΝ "ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ": ΑΝΝΑ ΣΤΑΝΙΟΥ
Γραφείο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πρόγραμμα Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
ΚΔΑΠ ΒΟΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΙΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΚΔΑΠ: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ: ΚΥΡΑΤΣΩ ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ
ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ
ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΚΔΑΠ ΛΕΧΩΝΙΩΝ: ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΙΦΗ

Γραφείο υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΡΑΝΙΑ ΜΑΥΡΟΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
Πρόγραμμα Κέντρο διημέρευσης ΑμεΑ: ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα υπηρεσία μεταφοράς ΑμεΑ: ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ)
Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση-Παραγωγικοί συνεταιρισμοί : ΠΕΡΗ ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ και ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

Γραφείο κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πρόγραμμα στήριξης ΡΟΜΑ και άλλων ευπαθών ομάδων
ΙΑΚ ΒΟΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΟΥΓΙΑ
ΙΑΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πρόγραμμα Κοινωνικό Παντοπωλείο: ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΙΣΑΚΗ

ΤΜΉΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΧΜΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γραφείο αγωγής και προαγωγής της υγείας ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
Γραφείο ελεύθερου χρόνου και δράσεις στα κοινωνικά κέντρα ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Γραφείο οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ
Γραφείο μελετών διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
Γραφείο οικονομικής διαχείρισης ΒΑΣΩ ΦΡΑΝΤΖΗ
Γραφείο προσωπικού ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να οριστούν οι προϊστάμενοι και οι υπεύθυνοι διοικητικών βαθμίδων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σύμφωνα με το πίνακα εισήγησης του Προέδρου

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 91η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή κανονισμού διαχείρισης

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη αναπροσαρμογής του κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ο οποίος είχε ψηφιστεί με την υπ` αριθμ. 27/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τα Μέλη ότι στον εν λόγω Κανονισμό δεν επήλθαν σημαντικές αλλαγές, παρά μόνο προσαρμόστηκε στις αλλαγές της διοικητικής διάρθρωσης, δηλαδή την κατάργηση των Τομέων και την αντικατάστασή τους από τα Τμήματα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο κανονισμού διαχείρισης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον κανονισμό Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α –Δ.Ι.Ε.Κ. όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 90η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή κανονισμού προσωπικού

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη αναπροσαρμογής του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ο οποίος είχε ψηφιστεί με την υπ` αριθμ. 26/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τα Μέλη ότι στον εν λόγω Κανονισμό δεν επήλθαν σημαντικές αλλαγές, παρά μόνο προσαρμόστηκε στις αλλαγές της διοικητικής διάρθρωσης, δηλαδή την κατάργηση των Τομέων και την αντικατάστασή τους από τα Τμήματα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το σχέδιο κανονισμού προσωπικού

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον κανονισμό προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α –Δ.Ι.Ε.Κ. όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 85/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων κατά της απόφασης για τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ σύμφωνα με τη προκήρυξη υπ` αριθμ. 792/30-09-11και κατά της απόφασης για την επιλογή μουσικών για το ΚΔΑΠ σύμφωνα με την προκήρυξη υπ` αριθμ. 454/13-09-11

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την εξέταση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί επί των αποφάσεων για την κατάταξη των υποψήφιων εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ. και την κατάταξη των υποψηφίων μουσικών για το ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει ένσταση ο κος Βαλκαμέλης Γεώργιος για τη θέση του Οικονομολόγου. Η επιτροπή επιλογής προσωπικού απέρριψε την αίτηση του εν λόγω υποψηφίου, διότι όπως προκύπτει από τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών δεν πληρεί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τη θέση του ΠΕ Οικονομολόγων, αφού δεν κατέχει τίτλο Οικονομικού τμήματος ΑΕΙ.
Ο κος Καγιάφας Αναστάσιος έχει καταθέσει ένσταση για τη κάλυψη θέσης ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας. Ο ίδιος είναι κάτοχος του αντίστοιχου πτυχίου, ενώ ο υποψήφιος που επιλέχθηκε είχε επάρκεια διδασκαλίας και δίδασκε επί 20 ετίας σε ιδιωτικό φροντιστήριο. Επομένως η επιτροπή επιλογής προσωπικού κάνει δεκτή την ένσταση του κου Καγιάφα, γιατί πλέον η κτήση τίτλου επάρκειας προσόντων διδασκαλίας δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας μόνο στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Η κα Αμβράζη Ελπινίκη έχει καταθέσει ένσταση για τη θέση γεωπόνου τεχνολόγου τροφίμων, η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή από την επιτροπή επιλογής προσωπικού, γιατί ο μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος δεν αποτελούν βαθμολογούμενα προσόντα, αλλά αξιολογούνται στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας του υποψηφίου, κάτι για το οποίο έγινε στη περίπτωση της κας Αμβράζη η οποία βαθμολογήθηκε με 30 στη συνέντευξη. Επίσης σε ότι αφορά την ένσταση της για τον υπολογισμό διδακτικής προϋπηρεσίας πρέπει να απορριφθεί καθώς για όλους τους υποψηφίους προσμετρήσιμος είναι ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας. Ο κος Χρήστος Μπίλλης κατέθεσε ένσταση επί της απόφασης για την κατάταξη των υποψήφιων εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ και συγκεκριμένα για τη θέση Εκπαιδευτή Οικονομολόγου. Ο κος Μπίλλης στην ένστασή του τονίζει ότι τα αποδεικνύοντα στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία του πρώτου υποψηφίου είναι ελλιπή. Δεν υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα κράτους. Ο κος Ζαρκάδας ,μέλος της επιτροπής επιλογής προσωπικού, τόνισε ότι τα χρόνια εμπειρίας του κου Εσμάουι, πρώτου στη σειρά κατάταξης, αφορά το εξωτερικό και δεν είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης της εμπειρίας, γιατί αφορά εθελοντική απασχόληση. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σημερινή κατάσταση ανεργίας του κου Εσμάουι. .
Η κα Καραζαφείρη Τριανταφυλλιά έχει καταθέσει ένσταση επί της απόφασης για την κατάταξη των υποψήφιων για τη θέση μουσικού για τη δομή των ΚΔΑΠ Η απόφαση της επιτροπής διαμορφώθηκε από τη βαθμολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα δηλαδή ο βαθμός πτυχίου, η εμπειρία και τα κοινωνικά κριτήρια βαθμολογούνται με τον ίδιο αντικειμενικό τρόπο για όλους. Τα ουσιαστικά κριτήρια δηλαδή οι επιμέρους απαιτούμενες δεξιότητες για την επιτέλεση του διδακτικού έργου όπως μεταξύ άλλων το είδος της διδακτικής εμπειρίας , το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο υποψήφιος τον εκπαιδευτικό του ρόλο κ.α αξιολογούνται με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού και τη συνολική εικόνα στην ατομική συνέντευξη. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή επιλογής προσωπικού δεν κάνει δεκτή την ένσταση της κας Καραζαφείρη

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μειοψειφούντος του μέλους του .Δ.Σ κου Ζαρκάδα, ως προς την ένσταση του κου Μπίλλη για την αποδοχή της οποίας διατύπωσε την αντίρρηση του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού, απορρίπτει τις ενστάσεις του κου Βαλκαμέλη Γεωργίου, της κας Αμβράζη Ελπινίκης, και της κα Καραζαφείρη Τραινταφυλλιάς,

2. Κάνει δεκτή την ένσταση του κου Καγιάφα Αναστασίου και του κου Μπίλλη Χρήστου

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 85 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 86/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 76/2011 απόφασης περί έγκρισης επιλογής εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά την εξέταση των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της απόφασης υπ` αριθμ. 76/2011 περί έγκρισης επιλογής εκπαιδευτών ΔΙΕΚ σύμφωνα με τη προκήρυξη υπ` αριθμ. 792/30-09-11, καταρτίζεται ο νέος πίνακας επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού ως εξής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΤΕ

Διανέλλου Χρυσούλα 362
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΔΕ

Ποδαρόπουλος Παναγιώτης 202
Καλογιάννης Φίλιππος 79
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕ

Πασιούδη Αρετή 561
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΔΕ
Μουρτζούκος Λέων 507
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟ
Αγορά Δήμητρα 127
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κουτσορεβίθης Δημήτρης 120
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Κομνηνός Κων/νος 485
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ
Πριτσίνη Ευαγγελία Ιστορικός Τέχνης 376
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ξάνθη Κλεοπάτρα 316,4
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τοπάλη Αθανασία 366,4
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Κόκκαλη Διαμαντούλα 362,4
Καγιάφας Αναστάσιος 343,08
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Αρβανίτης Παύλος 382
Μουσκή Παρασκευή 316
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Μπίλλης Χρήστος 329,4
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μυλωνάς Νικόλαος 407,80

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
Δαμασιώτης Ευστάθιος 369
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ
Κεχαγιά Ιωάννα 130


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και με αρνητική ψήφο του κου Ζαρκάδα ως προς το κο Μπίλλη Χρήστο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία διάρκειας 8 μηνών για τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ , σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος
2. Ο αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης κάθε εκπαιδευτή θα καθορίζεται με την κατάρτιση του προγράμματος κάθε εξαμήνου, εντός των επιτρεπόμενων ορίων ωρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 87/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ελεύθερων εργαστηρίων στο ΔΙΕΚ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη λειτουργία ελεύθερων εργαστηρίων στο ΔΙΕΚ. Τα τμήματα αυτά λειτουργούσαν και τα προηγούμενα χρόνια ανάλογα με το ενδιαφέρον πολιτών και τις εγγραφές. Για τη φετινή χρονιά σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν συγκεντρωθεί από το Σεπτέμβριο προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας πέντε διαφορετικών τμημάτων ως ελεύθερα εργαστήρια τα οποία μπορούν να λειτουργούν απογεύματα με ενδεικτικό αριθμό μαθητών ως εξής:

 

Τμήμα ενδύματος
17 άτομα – 2 τμήματα για 2,5 ώρες τη βδομάδα. Θα διδάσκει η κα Βάγια Κρομμύδα η οποία έχει σύμβαση αορίστου χρόνου και οι ώρες διδασκαλίας εντάσσονται στη μηνιαία αμοιβή της.

Τμήμα κοσμήματος
12 άτομα – 1 τμήμα για 3 ώρες την εβδομάδα. Θα διδάσκει ο εκπαιδευτής που θα προσληφθεί με τη νέα προκήρυξη.

Τμήμα κεραμικής
16 άτομα – 1 τμήμα για 3 ώρες την εβδομάδα. Θα διδάσκει ο εκπαιδευτής που θα προσληφθεί με τη νέα προκήρυξη.

Τμήμα φωτογραφίας
50 άτομα – 3 τμήματα για 2,5 ώρες την εβδομάδα. Θα διδάξει ο εκπαιδευτής κος Λέων Μουρτζούκος. Tο τμήμα αυτό θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΔΙΑΥΛΟΥ

Τμήμα κεντητικής
26 άτομα – 2 τμήματα για 6 ώρες την ημέρα. Θα διδάξει η εκπαιδεύτρια κα Μαρία Κεχαγιά.

Τα παραπάνω τμήματα θα λειτουργήσουν με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας με συνεκτίμηση του κόστους των εκπαιδευτών και των εσόδων από τις αμοιβές των επωφελούμενων.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ τα ελεύθερα εργαστήρια σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 86α/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ειδικές μειώσεις διδάκτρων για τα τμήματα του ΔΙΕΚ για τη χρονιά 2011-2012

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη ανάγκη μείωσης των διδάκτρων για τα τμήματα του ΔΙΕΚ για το έτος 2011-2012 σύμφωνα με την εισήγηση των υπευθύνων του ΔΙΕΚ

 

 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΝ
ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ


1. ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ

Χρηστάκη Ουρανία Τεχν. Χειρ. Κοσμήματος . Επίσημη εγγραφή
Βαλκανιώτη Χρυσούλα Ειδ. Ένδυματολογίας Επίσημη εγγραφή
Eryshova Elena Τεχν. Χειρ. Κοσμήματος . Επίσημη εγγραφή

2. ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ
ΑΠΌ ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Βασιλείου Χαρίκλεια Μαγειρική Τέχνη Α΄& Β¨ εξ. Χωρίς Δίδακτρα
Τσιργή Αγγελική Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης Α΄& Β¨ εξ. Χωρίς Δίδακτρα

3. ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
Μυλωνά Βασιλική Τεχν. Φωτογραφίας Α΄& Β΄εξ. 120,00 ευρώ
Μυλωνά Ελευθερία Γ΄& Δ ΄εξ. Κοσμήματος 180,00 ευρώ

Βουζαράς Ευάγγελος Μαγειρικ. Τέχνη Α΄& Β¨ εξ. 120,00 ευρώ
Βουζαράς Παρασκευάς Μαγειρικ. Τέχνη Γ΄& Δ¨ εξ. 100,00 ευρώ

Καλτσογιάννη Κω/να Μαγειρικ. Τέχνη Α΄& Β¨ εξ. 120,00 ευρώ
Καλτσογιάννη Ευαγγελία Μαγειρικ. Τέχνη Α΄& Β¨ εξ. 120,00 ευρώ

4. ΑΝΕΡΓΙΑ Καρανικόλας Θεόδωρος Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ
Τσούλφας Αντώνης Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ
Αλεξίου Ιάσων Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ

5. ΧΑΜΗΛΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ψαρολόγου Αντιγόνη Τεχν. Διακόσμησης 120,00 ευρώ
Αλεξανδρίδη Αναστασία Ειδ. Ενδύματολογίας 120,00 ευρώ
Πακίδη Χριστίνα Ειδ. Ενδύματολογίας 120,00 ευρώ
Δούκα Ξανθούλα Τεχν. Χειρ. Κοσμήματος . 120,00 ευρώ
Μπαρμπαγιάννης Δημήτρης Τεχν. Λήψης Φωτογραφίας 120,00 ευρώ
Γιαννακάκης Πασχάλης Τεχν. Λήψης Φωτογραφίας 120,00 ευρώ
Πορφυρίου Δήμητρα Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ
Τάντος Χρυσοβαλάντης Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ
Τσάμου Αγνή Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης 132,00 ευρώ
6. ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΜΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
Μουτζούρη Γεωργία Τεχν. Διακόσμησης 120,00 ευρώ
Κόκκας Παναγιώτης Τεχν. Διακόσμησης 120,00 ευρώ
Κυπαρισσόπουλος Φίλιππος Γραφίστας Εντύπου 120,00 ευρώ

7. ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ Κεκλίκογλου Νικόλαος Γραφίστας Εντύπου 220,00 ευρώ

8. ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
Γ΄ & Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ Σταθόπουλος Θανάσης Τεχν. Μαγειρικής Τέχνης πρέπει να απορριφθεί


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποδεχθεί την παραπάνω εισήγηση για τη μείωση των διδάκτρων για τους συγκεκριμένους σπουδαστές του ΔΙΕΚ, ενώ παράλληλα, λόγω της καθυστερημένης έναρξης των μαθημάτων, ο Οκτώβριος θα χρεωθεί ο μισός μήνας και για όσους σπουδαστές πλήρωσαν ολόκληρο τον Οκτώβριο θα πρέπει να χρεωθεί ο μίσος μήνας του Νοεμβρίου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 92/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
ΘΕΜΑ: Μεταφορά ατόμων που έχουν προσληφθεί μέσα από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ Αμεα και ΛΑΕΚ από την Κοινωφελή στο Δήμο Βόλου

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την μεταφορά του προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ το οποίο είχε προσληφθεί από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων που συγχωνεύθηκαν μέσα από τα προγράμματα ΟΑΕΔ ΑμεΑ και ΛΑΕΚ, αλλά απασχολούνταν μέχρι τώρα στο διάστημα μετά τις συγχωνεύσεις σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 16445/530/09-09-11 ( ΦΕΚ 2286/13-10-2011 τεύχος Β ) είναι δυνατή η συνέχιση των υλοποιούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης στα οποία έχουν υπαχθεί για απασχόληση ΑμεΑ επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α και Β βαθμού οι οποίες συγχωνεύθηκαν, στο Δήμο. Επίσης, σύμφωνα με σχετική επικοινωνία το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα του ΛΑΕΚ. Η ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων ΑμεΑ και ΛΑΕΚ έχει ως εξής

 


ΠΡΟΓΡ Α/Α ΠΡΟΓΡ/ΔΟΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΕΣΗ ΛΗΞΗ
ΑΜΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΑΓΡΙΑ ΜΑΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11/02/10 ΟΡ.ΧΡ 10/02/14
ΑΜΕΑ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 01/03/11 ΟΡ.ΧΡ 28/02/15
ΑΜΕΑ 3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΑΓΡΙΑ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 01/03/11 ΟΡ.ΧΡ 28/02/15
ΑΜΕΑ 4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΑΓΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 01/03/11 ΟΡ.ΧΡ 28/02/15
ΑΜΕΑ 5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΑΓΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 01/03/11 ΟΡ.ΧΡ 28/02/15

ΑΜΕΑ 6 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 23/06/08 ΟΡ.ΧΡ 22/06/12
ΑΜΕΑ 7 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 30/06/08 ΟΡ.ΧΡ 29/06/12
ΑΜΕΑ 8 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΜΕΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22/09/09 ΟΡ.ΧΡ 21/09/13

ΛΑΕΚ 9 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΑΙΣΩΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 05/10/09 ΟΡ.ΧΡ 04/10/14
ΛΑΕΚ 10 ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΑΙΣΩΝΙΑ ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16/09/09 ΟΡ.ΧΡ 15/09/14

ΛΑΕΚ 11 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 07/05/08 ΟΡ.ΧΡ 06/05/13
ΛΑΕΚ 12 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13
ΛΑΕΚ 13 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13
ΛΑΕΚ 14 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΓΕΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13
ΛΑΕΚ 15 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 07/05/08 ΟΡ.ΧΡ 06/05/13
ΛΑΕΚ 16 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13
ΛΑΕΚ 17 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13
ΛΑΕΚ 18 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΖΩΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 07/05/08 ΟΡ.ΧΡ 06/05/13
ΛΑΕΚ 19 ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΛΑΕΚ ΣΥΝΤ. ΙΩΝΙΑ ΜΑΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 02/01/08 ΟΡ.ΧΡ 01/01/13


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την μετακίνηση των παραπάνω εργαζομένων ΑμεΑ και ΛΑΕΚ που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος στο Δήμο Βόλου

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 93/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για θέση Ψυχολόγου για τη δράση «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες»

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και τόνισε την ανάγκη προκήρυξης μιας θέσης ψυχολόγου για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η θέση αυτή είναι Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μιας θέσης ψυχολόγου για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.
.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 88α/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Έγκριση ταξιδιού δύο υπαλλήλων στο Kilkenny της Ιρλανδίας για το πρόγραμμα FLIPPER

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση του ταξιδιού των δύο υπαλλήλων της κας Αλέκας Μπινιώρη και της κας Μαρίας Μίχου στο Kilkenny της Ιρλανδίας, από τις 17 έως 21 Νοεμβρίου στα πλαίσια του προγράμματος Flipper που υλοποιεί η επιχείρηση. Τα έξοδα θα καλυφθούν αποκλειστικά από το πρόγραμμα και αναλύονται και για τα δύο άτομα ως εξής


Έξοδα ξενοδοχείου 280€
Αεροπορικά εισιτήρια 495€
Ημερήσια αποζημίωση 632,40€
Εισιτήρια ΚΤΕΛ Βόλου Αθήνας 100€
Σύνολο 1507,40€

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τα παραπάνω έξοδα ταξιδιού των δύο υπαλλήλων της κας Αλέκας Μπινιώρη και της κας Μαρίας Μίχου στο Kilkenny της Ιρλανδίας, από τις 17 έως 21 Νοεμβρίου στα πλαίσια του προγράμματος Flipper.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 97/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Ψήφιση τιμολόγησης υπηρεσιών που προσφέρονται στα Κοινωνικά Κέντρα

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά ψήφιση τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα κοινωνικά κέντρα και πρότεινε να ισχύσουν οι ίδιες τιμές που ίσχυαν και πέρυσι. Συγκεκριμένα η πρόταση έχει ως εξής:Θεραπευτική γυμναστική

2φορές την εβδομάδα Χ 1,5 ώρα 7€

Γυμναστική γυναικών

2φορές την εβδομάδα Χ 1 ώρα 10€


Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την παραπάνω τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Κοινωνικά Κέντρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 97/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 94/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για ορισμό επιστημονικού υπευθύνου για την κατάρτιση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΔΑΠ Νεάπολης και Λεχωνίων. Προτάθηκε να αναλάβει η κα Βούλα Τσιμά πρώην στέλεχος του ΔΟΥΚ εργαζόμενη στο ΚΔΑΠ Νεάπολης και νυν εργαζόμενη στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου. Η κα Τσιμά θα απασχολείται στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ χωρίς κόστος στο πλαίσιο συμφωνίας που έχει γίνει σχετικά με το Ν.Π.Δ.Δ.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Να ορίσει επιστημονική υπεύθυνη υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΔΑΠ Νεαπόλεως και Λεχωνίων τη κα Βούλα Τσιμά

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 88/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων και σπουδαστών του ΔΙΕΚ στη Λισσαβόνα στις 27-30 Νοεμβρίου 2011 και στη Γαλλία στις 15-20 Ιανουαρίου 2012 στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS PROJECT 2010-2012

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου του ΔΙΕΚ κας Λέτα Αργυράκου, στο συνέδριο της Λισσαβόνας από 27/11/11 έως 30/11/11 στα πλαίσια του προγράμματος COMENIUS PROJECT 2010-2012 που υλοποιεί το τμήμα κοσμήματος του ΔΙΕΚ και στη Γαλλία στις 15 έως 20 Ιανουαρίου στα εγκαίνια της 2ης Comenius Travelling, όπου εκεί θα πρέπει να παραστούν καθηγητές και σπουδαστές. Η κάθε διακρατική κινητικότητα χρηματοδοτείται εξ` ολοκλήρου από το πρόγραμμα για κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη σύμβαση του προγράμματος με το ποσό των 875€.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τις διακρατικές κινητικότητες για το πρόγραμμα COMENIUS PROJECT 2010-2012 που υλοποιεί το τμήμα κοσμήματος του ΔΙΕΚ στη Λισσαβώνα στις 27-30 Νοεμβρίου 2011 και στη Γαλλία στις 15-20 Ιανουαρίου 2012. Ο τελικός αριθμός των καθηγητών και σπουδαστών που θα συμμετέχουν θα οριστεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 95/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ασφάλειες αστικής ευθύνης στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-μεΑ και στο Κέντρο Διημέρευσης

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε στα Μέλη να εγκρίνουν την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έναντι τρίτων κατά τη λειτουργία όλων των δομών που σχετίζονται με παιδιά, δηλαδή των ΚΔΑΠ, των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και των Κέντρων Διημέρευσης. Περαιτέρω, πρότεινε, με δεδομένο ότι το ποσό για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των δομών για ένα έτος δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης, να προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις τοπικές εφημερίδες και κατόπιν να επιλεγεί η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά - πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης και να γίνει η επιλογή του αναδόχου με απόφαση του ιδίου για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν συζητήσεως

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τοπικό τύπο, προκειμένου οι ασφαλιστικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προσφορές τους για το ετήσιο κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για ζημίες έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των δομών: ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρο Διημέρευσης.
2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση, στο μέτρο που το συνολικό κόστος των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο εκ του νόμου όριο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 96/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ. να οριστεί η επιτροπή επιλογής διενέργειας διαγωνισμών και πρότεινε τους υπαλλήλους Καρτσιδήμα Σταυρούλα, Φραντζή Βασιλική και Ντίκα Δημήτρη
.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν συζητήσεως

 

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει ως επιτροπή επιλογής προσωπικού τους υπαλλήλους Καρτσιδήμα Σταυρούλα, Φραντζή Βασιλική και Ντίκα Δημήτρη

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 98/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και σύμφωνα με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για τις δομές:
Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν συζητήσεως

 

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει την υπάλληλο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και Καρτσιδήμα Σταυρούλα με Α.Δ.Τ. ΑΗ 281342 για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για τις δομές: Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 98α/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για την υπογραφή συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ

Σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα
από την 1413/27-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση για την υπογραφή συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ για τις δομές:
Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο για την υπογραφή συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ για τις δομές: Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος