Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 96/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολήΣήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψιν των Μελών την αναφορά της δεύτερης υπολόγου της πάγιας προκαταβολής, κας Αλεξάνδρας Μπινιώρη, σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού 373,36ευρώ, που πληρώθηκαν από το ποσό της πάγιας προκαταβολής που αναλήφθηκε με το υπ' αριθμ. 128/2012 Χ.Ε.Π
Εν συνεχεία, κάλεσε τα Μέλη να εξετάσουν τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψιν:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την αναφορά της δεύτερης υπολόγου της πάγιας προκαταβολής, κας Αλεξάνδρας Μπινιώρη, σχετικά με τις πληρωθείσες δαπάνες.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 του β.δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ Α΄ 114 /15-6-59).
4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εν λόγω δαπανών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή, όπως φαίνονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ( Υπόλογος κα Αλεξάνδρα Μπινιώρη)

Α/Α ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟ
1 2650 6/5/2012 64.01.00.1600
ΕΞ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Νεολαία σε δράση ΚΤΕΛ Μαγνησίας 27,40
2 2444 8/5/2012 62.07.03 8001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κέντρο ΑμεΑ Αλεξίου 60,01
3 2653 8/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,28
4 2654 8/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,28
5 2803 10/5/2012 64.08.99.1600 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ Νεολαία σε δράση Γεωργιάδης Αντώνης 4,00
6 2263 14/5/2012 64.01.00.1600
ΕΞ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Νεολαία σε δράση ΚΤΕΛ Μαγνησίας 94,00
7 2969 16/5/2012 64.02.06 1600 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Νεολαία σε δράση Υπουργείο πολιτισμού 4,00
8 3139 23/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 6,36
9 2722 24/5/2012 62.07.03 8001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΔΑΠμεΑ Σκουλαριώτης Κ. 80,01
10 2262 27/5/2012 64.01.00.1600
ΕΞ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Νεολαία σε δράση ΚΤΕΛ Μαγνησίας 47,00
11 3145 29/5/2012 62.03.02 1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 2,50
12 3161 29/5/2012 62.03.02 1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 2,73
13 3296 29/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,28
14 3298 30/5/2012 62.03.02.3000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Κέντρο ΑμεΑ ΕΛΤΑ 0,62
15 3495 30/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,19
16 3312 30/5/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,50
17 3144 1/6/2012 62.03.02.1600 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Νεολαία σε δράση ΕΛΤΑ 3,20
18 2500 26/4/2012 62/07.03.6003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΗΦΗ Αγριάς Παναγ. Τσιντζος 25,00
ΣΥΝΟΛΟ 373,36

Β. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 107/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τρίτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2012

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 115/13-12-11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 796/19-12-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της τρίτης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο του κου Ζαρκάδα-Βεργή Απόστολου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την ψήφιση της τρίτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων και δαπανών που αναφέρονται στη τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


Γ΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. 2012 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ 2012 Β΄Αναμόρφωση 2012 Μεταβολη Γ' Αναμόρφωση 2012
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00 3.967.400,00 29.927,00 3.997.327,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 3.990.000,00 3.967.400,00 29.927,00 3.997.327,00
61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 10.000,00 6.500,00 0,00 6.500,00
61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 200.000,00 202.000,00 -2.000,00 201.231,00
61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 40.000,00 40.000,00 -10.000,00 30.000,00
61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 280.000,00 279.500,00 -12.000,00 267.500,00
62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 50.000,00 52.900,00 3.000,00 55.900,00
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00 3.650,00 100,00 3.750,00
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 0,00
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 1.500,00 -800,00 700,00
62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00 2.500,00 273,00 2.773,00
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.000,00 9.200,00 -2.804,00 6.396,00
62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 50.000,00 77.750,00 16.279,00 94.029,00
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 8.200,00 3.106,00 11.306,00
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 27.400,00 11.800,00 39.200,00
62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 10.800,00 -850,00 9.950,00
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 5.000,00 5.700,00 400,00 6.100,00
62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 14.000,00 16.500,00 -1.500,00 15.000,00
62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 25.000,00 25.750,00 -700,00 26.450,00
62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 40.000,00 52.000,00 13.400,00 65.400,00
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 10.000,00 9.800,00 -2.900,00 6.900,00
ΣΥΝΟΛΟ 62 295.500,00 350.150,00 37.304,00 388.854,00
63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00
63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00 200,00 0,00 200,00
63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 63 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 40.000,00 42.400,00 6.000,00 48.400,00
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00 10.700,00 1.426,00 12.126,00
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 2.000,00 5.650,00 -1.600,00 4.500,00
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 10.900,00 674,00 11.574,00
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.000,00 18.330,00 -4.200,00 14.130,00
64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.000,00 4.500,00 2.000,00 7.100,00
64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 5.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5.000,00 3.000,00 1.000,00 4.750,00
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 2.000,00 10.650,00 -400,00 10.250,00
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.500,00 6.500,00 0,00 7.769,00
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 500,00 500,00 200,00 700,00
64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6.000,00 6.780,00 0,00 6.930,00
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4.000,00 5.300,00 -500,00 4.800,00
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 16.000,00 0,00 16.000,00
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 4.000,00 13.100,00 1.000,00 14.505,00
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 400,00 -100,00 300,00
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 2.900,00 100,00 3.000,00
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 10.060,00 869,00 11.769,00
64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4.000,00 6.725,00 474,00 7.559,00
64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.000,00 14.822,00 1.126,00 16.848,00
64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 25.000,00 36.400,00 2.100,00 38.500,00
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 10.950,00 395,00 11.705,00
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8.000,00 9.900,00 700,00 10.600,00
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.000,00 35.100,00 2.508,00 37.608,00
64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 5.000,00 9.300,00 745,00 10.165,00
64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 35.000,00 42.800,00 2.216,00 45.016,00
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 5.000,00 9.350,00 1.050,00 10.550,00
64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7.000,00 6.250,00 850,00 7.100,00
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00 450,00 450,00 900,00
64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00 5.300,00 1.200,00 6.500,00
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 500,00 0,00 500,00
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 2.025,00 0,00 2.175,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 244.800,00 362.542,00 26.283,00 395.329,00
65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 65 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00

14.00.00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000,00 69.000,00 23.120,00 97.120,00
14.07.00 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 7.000,00 11.350,00 -550,00 10.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00 80.350,00 22.570,00 107.920,00

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.000,00 420.000,00 0,00 420.000,00
54 ΦΟΡΟΙ 380.000,00 380.000,00 0,00 380.001,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00 640.000,00 0,00 640.000,00
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00 6.858.642,00 104.084,00 6.962.726,00
73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 340.000,00 342.601,00 0,00 342.601,00
73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00
73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73 374.500,00 377.101,00 0,00 377.101,00
74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00
74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 200.000,00 249.200,00 42.662,00 291.862,00
74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 138.390,00 0,00 0,00 0,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 189.700,00 8.500,00 0,00 1.500,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 3.883.410,00 3.605.700,00 61.422,00 3.667.122,00
ΣΥΝΟΛΟ 74 4.534.500,00 3.986.400,00 104.084,00 4.083.484,00
75.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 75 0,00 0,00 0,00 0,00
76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 76 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 60.000,00 788.141,00 0,00 877.466,00
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.076.000,00 5.258.642,00 104.084,00 5.445.051,00
74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.676.000,00 6.858.642,00 104.084,00 6.962.726,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00

O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ

Βασίλης Κοντορίζος


Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙΕΚ

ΕΚΘΕΣΗ 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2012

Γενικές παρατηρήσεις

Η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε:
Α. Για να συμπεριληφθούν έσοδα και οι αντίστοιχες δαπάνες από το νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα ΤΟΠ –ΕΚΟ που αφορά την προώθηση της απασχόλησης 80 ωφελούμενων ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες προϋπολογισμού 42.662 € για το 2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.000€ και έχει διάρκεια 3 ετών.

Β. Έσοδα από την ΕΕΤΑΑ ποσού 61.422€ για το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ , λόγω αύξησης της δυναμικότητας των κέντρων σύμφωνα με τη νέα πρόταση.

Τα έσοδα των 61.422€ από την ΕΕΤΑΑ αναλύονται στο σκέλος των εξόδων στους παρακάτω κωδικούς

* 62.07.01 επισκευές κτηρίων 16.279
* 62.07.02 επισκευές μηχανημάτων 3.106
* 62.07.03 επισκευές μεταφορικών μέσων 11.800
* 64.00.00 έξοδα κίνησης μεταφορικών 6.000
μέσων ( πετρέλαιο-βενζίνη)
* 14.00.00 πάγια 23.120
* 62.05.00 ασφάλιστρα πυρος-κτιριων 273
* 62.08.00 διάφορες ηλεκτρολογικές εγκ/σεις 400
* 64.98.00 κοινόχρηστες δαπάνες 450

ΣΥΝΟΛΟ 61.428

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται σε διάφορους κωδικούς δαπανών ισοσκελίζονται με αντίστοιχες μειώσεις σε άλλους κωδικούς δαπανών μετά από ορθολογικότερη τακτοποίηση των εξόδων.

Ο Δ/ντης της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ

Γιάννης Γρηγορίου


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 104/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους εκπαιδευτές του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΔΙΕΚ)

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4α θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τις θέσεις –ειδικότητες των εκπαιδευτών που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν τα τμήματα του ΔΙΕΚ κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2012-2013, σύμφωνα με το προγραμματισμό που υπάρχει με στόχο τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο.
Συγκεκριμένα είναι απαραίτητο το παρακάτω προσωπικό ως εξής:
Για το τμήμα Γραφικές Τέχνες: 3 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΔΕ, 2 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕ
Για το τμήμα Διακόσμησης: 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΤΕ, 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
Για το τμήμα Ενδύματος: 2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΕ
Για το τμήμα Κοσμήματος: 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕ
Για το τμήμα Φωτογραφίας: 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΔΕ, 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕ
Για το τμήμα Κεραμικής: 3 ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ
Για το τμήμα Συντήρησης έργων τέχνης: 1 ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ, 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Για το τμήμα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας:3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕ
Για το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης: 4 ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΔΕ, 1 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΔΕ,
1 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ, 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕ
Για την εκπαίδευση σε κοινά μαθήματα
Ιστορία τέχνης: 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ ΠΕ
Ελεύθερο – σχέδιο – χρώμα: 2 ΖΩΓΡΑΦΟI ΠΕ
Αγγλικά: 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ
Γερμανικά: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ
Γαλλικά: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ
Χρήση H/Y: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
Οικονομικά: 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟI ΠΕ
Κεντητική: 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ ΔΕ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος θέσεων εκπαιδευτών που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσουν τα τμήματα του ΔΙΕΚ κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2012-2013, σύμφωνα με το προγραμματισμό που υπάρχει με στόχο τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία με τις εξής ειδικότητες
Για το τμήμα Γραφικές Τέχνες: 3 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΔΕ, 2 ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕ
Για το τμήμα Διακόσμησης: 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΤΕ, 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
Για το τμήμα Ενδύματος: 2 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΕ
Για το τμήμα Κοσμήματος: 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, 1 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕ
Για το τμήμα Φωτογραφίας: 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΔΕ, 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕ
Για το τμήμα Κεραμικής: 3 ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ ΔΕ
Για το τμήμα Συντήρησης έργων τέχνης: 1 ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ, 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Για το τμήμα Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας:3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕ
Για το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης: 4 ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΔΕ, 1 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ΔΕ,
1 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ, 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΕ
Για την εκπαίδευση σε κοινά μαθήματα
Ιστορία τέχνης: 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ ΠΕ
Ελεύθερο – σχέδιο – χρώμα: 2 ΖΩΓΡΑΦΟI ΠΕ
Αγγλικά: 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ
Γερμανικά: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ
Γαλλικά: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ
Χρήση H/Y: 2 ΚΑΘΗΓΗΤEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
Οικονομικά: 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟI ΠΕ
Κεντητική: 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ ΔΕ

2. H πρόσληψη θα γίνει με την έκδοση προκήρυξης από τη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ2 εδαφ. γ του Ν.2190/94, δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΑΣΕΠ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ και των οποιοδήποτε σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.
Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 104α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις θέσεις του Δ/ντη και αναπληρωτή Δ/ντη του Δημοτικού Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
( ΔΙΕΚ)

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4α θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας ........................
για τη θέση του Δ/ντη του ΔΙΕΚ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για τη θέση του Δ/ντη του ΔΙΕΚ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ..........................

Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 104α/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 95/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση πιστοποίησης Α λογαριασμού επισκευής-συντήρησης του «ΚΔΑΠ-Λεχωνίων»

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι στο πλαίσιο της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ Λεχωνίων, πληρώντας τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ Β 1397) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης του κτιρίου της εν λόγω Δομής και εν γένει η διαμόρφωση των χώρων του.
Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου από την οποία συντάχθηκε η από 9-4-2012 Μελέτη και σύμφωνα με την οποία το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 12.200,12 ευρώ. Με δεδομένο τον κατεπείγοντα χαρακτήρα εκτέλεσης των εργασιών ενόψει και των αναμενόμενων ελέγχων πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ, επιλέχθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση, στο μέτρο που το κόστος δεν υπερέβαινε τα 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το έργο ανέλαβε μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης ο Εργολάβος Δημοσίων Έργων - Πολιτικός Μηχανικός, κ. Ευάγγελος Καλφόπουλος, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Μελέτης 1%.
Ενδεικτικά, οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν σε αντικατάσταση (αποξήλωση) ορισμένων κουφωμάτων του κτιρίου και η εγκατάσταση νέων από υλικό PVC, η επισκευή και διαμόρφωση της αίθουσας ψυχαγωγίας με την εγκατάσταση νέου δαπέδου λαμινέιτ (laminate), γυψοσανίδων και σπαστής δίφυλλης πόρτας, καθώς και διάφορες εργασίες επισκευής στο WC των ΑΜΕΑ.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών και αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και προμετρήσεις από τον ορισθέντα επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, κο Ραφανίδη, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο ο λογαριασμός πιστοποίησης εργασιών, νομίμως θεωρημένος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την οποία καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει προκειμένου να δρομολογηθεί η αποπληρωμή του έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πιστοποίησης του πρώτου λογαριασμού, ποσού 12.200,12€, της επισκευής-συντήρησης του «ΚΔΑΠ-Λεχωνίων» που έχει ανατεθεί, με την υπ' αριθμ. 2284/12-4-12 σύμβαση, στο κο Ευάγγελο Καλφόπουλο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 103/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-μεΑ, Παιδικοί Βρεφονηπιακοί σταθμοί της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4α θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, που σχετίζονται με το ΦΕΚ της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στη προκήρυξη θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως 31/8/13 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Συγκεκριμένα
* Μια θέση εργοθεραπευτή με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ο οποίος θα καλύψει ανάγκες του ΚΔΑΠμεΑ και του βρεφονηπιακού σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας όπου υπάρχει τμήμα ΑμεΑ
*Μια θέση παιδιάτρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 35 ώρες το μήνα, για τη κάλυψη των αναγκών των 4 παιδικών σταθμών και του βρεφονηπιακού σταθμού Νεάπολης.
*Μια θέση μάγειρα με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 4 ώρες την ημέρα για τη κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρτέμιδας Ζουζουνάκια
*Δύο θέσεις μουσικών με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ Αρτέμιδος
*Μια θέση ζωγράφου με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ Αρτέμιδος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για τις δομές ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ, Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», διάρκειας έως 31/8/13 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Συγκεκριμένα
* Μια θέση εργοθεραπευτή με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ο οποίος θα καλύψει ανάγκες του ΚΔΑΠμεΑ και του βρεφονηπιακού σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας όπου υπάρχει τμήμα ΑμεΑ
*Μια θέση παιδιάτρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 35 ώρες το μήνα, για τη κάλυψη των αναγκών των 4 παιδικών σταθμών και του βρεφονηπιακού σταθμού Νεάπολης.
*Μια θέση μάγειρα με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 4 ώρες την ημέρα για τη κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρτέμιδας Ζουζουνάκια
*Δύο θέσεις μουσικών με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ Αρτέμιδος
*Μια θέση ζωγράφου με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ Αρτέμιδος
Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 103α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4α θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών της δομής Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ που σχετίζονται με το ΦΕΚ της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στη προκήρυξη θέσεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως 31/12/12 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Συγκεκριμένα
*Μια θέση ψυχολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 4 ώρες τη μέρα
*Μια θέση Νευρολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για
.....................................

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ που σχετίζονται με το ΦΕΚ της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», διάρκειας έως 31/12/12 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Συγκεκριμένα
*Μια θέση ψυχολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για 4 ώρες τη μέρα
*Μια θέση Νευρολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου .μερικής απασχόλησης για
.....................................
Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 103α/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 95/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση πιστοποίησης Α λογαριασμού επισκευής-συντήρησης του «ΚΔΑΠ-Λεχωνίων»

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι στο πλαίσιο της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΔΑΠ Λεχωνίων, πληρώντας τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ Β 1397) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης του κτιρίου της εν λόγω Δομής και εν γένει η διαμόρφωση των χώρων του.
Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου από την οποία συντάχθηκε η από 9-4-2012 Μελέτη και σύμφωνα με την οποία το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 12.200,12 ευρώ. Με δεδομένο τον κατεπείγοντα χαρακτήρα εκτέλεσης των εργασιών ενόψει και των αναμενόμενων ελέγχων πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ, επιλέχθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση, στο μέτρο που το κόστος δεν υπερέβαινε τα 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το έργο ανέλαβε μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης ο Εργολάβος Δημοσίων Έργων - Πολιτικός Μηχανικός, κ. Ευάγγελος Καλφόπουλος, ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Μελέτης 1%.
Ενδεικτικά, οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν σε αντικατάσταση (αποξήλωση) ορισμένων κουφωμάτων του κτιρίου και η εγκατάσταση νέων από υλικό PVC, η επισκευή και διαμόρφωση της αίθουσας ψυχαγωγίας με την εγκατάσταση νέου δαπέδου λαμινέιτ (laminate), γυψοσανίδων και σπαστής δίφυλλης πόρτας, καθώς και διάφορες εργασίες επισκευής στο WC των ΑΜΕΑ.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών και αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και προμετρήσεις από τον ορισθέντα επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, κο Ραφανίδη, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο ο λογαριασμός πιστοποίησης εργασιών, νομίμως θεωρημένος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την οποία καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει προκειμένου να δρομολογηθεί η αποπληρωμή του έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πιστοποίησης του πρώτου λογαριασμού, ποσού 12.200,12€, της επισκευής-συντήρησης του «ΚΔΑΠ-Λεχωνίων» που έχει ανατεθεί, με την υπ' αριθμ. 2284/12-4-12 σύμβαση, στο κο Ευάγγελο Καλφόπουλο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 101/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης συμμετοχής-Δήλωσης-Προσφοράς στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.) στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 1035/19-6-12 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στους Άξονες Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 08 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση»), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 προσκαλεί με την υπ΄ αριθμ. 1035/19-6-2012 πρόσκληση ενδιαφέροντος, τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ), καλούμενες εφεξής «Δομές», οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέσω αίτησης των Φορέων τους στις εν λόγω πράξεις, οι οποίες είναι μονοετούς διάρκειας και θα υλοποιηθούν έως την 31/08/2013.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση ζήτησε από το Δ.Σ. απόφαση σχετικά με την υποβολή «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης - Προσφοράς» στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τις δομές:
1. Αρχιμανδρίτειος Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου
2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου Βόλου
3. Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ»
4. Μονάδα απασχόλησης βρεφών – νηπίων Άλλης Μεριάς
5. ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
6. ΚΔΑΠ Κάτω Λεχωνίων
7. ΚΔΑΠ Νεαπόλεως
8. ΚΔΑΠ Βασδέκειο
9. ΚΔΑΠ Προσφυγικών
10. ΚΔΑΠ Πορταριάς
11. ΚΔΑΠ ΜΕΑ Βόλου
12. ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας
καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Πρόεδρο της επιχείρησης, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση - Προσφορά», δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την επιχείρηση έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη Σύμβαση. Τέλος πρέπει να αποφασιστεί για το τραπεζικό ίδρυμα που θα εκδώσει την εγγυητική επιστολή.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή « Αίτησης Συμμετοχής –Δήλωσης –Προσφοράς» της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης- ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την χρηματοδότηση έως 31/08/2013των δομών

1. Αρχιμανδρίτειος Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου
2. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Δήμου Βόλου
3. Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ»
4. Μονάδα απασχόλησης βρεφών – νηπίων Άλλης Μεριάς
5. ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
6. ΚΔΑΠ Κάτω Λεχωνίων
7. ΚΔΑΠ Νεαπόλεως
8. ΚΔΑΠ Βασδέκειο
9. ΚΔΑΠ Προσφυγικών
10. ΚΔΑΠ Πορταριάς
11. ΚΔΑΠ ΜΕΑ Βόλου
12. ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ως νόμιμο εκπρόσωπο του να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση-Προσφορά, για το έτος 2012-2013, με τους σχετικούς φακέλους δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του τη κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση-ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βόλου έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. και για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

3. Την υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα, μέσω του υπάρχοντος προσωπικού της επιχείρησης ή και με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού εφόσον απαιτηθεί.

4. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον κο Γεωργαλά Μιχάλη προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού 37.972€
( ποσοστό συμμετοχής 2% επί του συνολικού ποσού της αίτησης 1.898.600,00€) στα πλαίσια της ανωτέρου πρόσκλησης. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 98/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικτυακής βάσης δεδομένων διαχείρισης των προγραμμάτων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σήμερα, 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 3853/22-6-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Πούλιος Μιχαήλ μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη για έγκριση εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικτυακής βάσης δεδομένων διαχείρισης των προγραμμάτων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Η βάση λειτούργησε και είναι ακόμη ενεργή στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ από συγχωνευθείσα στην ΚΕΚΠΑ δημοτική επιχείρηση. Η βάση αυτή μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ για την ποιότητα, μιας και το τελευταίο απαιτεί την ύπαρξη τρόπου διαχείρισης των έργων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση εφαρμογής και λειτουργίας της διαδικτυακής βάσης δεδομένων διαχείρισης των προγραμμάτων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Η βάση αυτή μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ για την ποιότητα, μιας και το τελευταίο απαιτεί την ύπαρξη τρόπου διαχείρισης των έργων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος