Κανονισμοι
Εργαλεια

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Φεβρουαρίου 2018

 Η τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνουν προσαρμογές και βελτιώσεις με σκοπό ο νέος κανονισμός να αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα διοικητική και οργανωτική δομή η οποία μεταβλήθηκε σημαντικά από την αρχική σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού το 2011.

Ειδικότερα οι αλλαγές περιλαμβάνουν :

  1. Ανακατανομή υπηρεσιών μεταξύ των τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα των δομών ROMA και του Κέντρου Κοινότητας.
  2. Απάλειψη από τον Εσωτερικό Κανονισμό υπηρεσιών και δομών που δεν υλοποιούνται από την Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. (Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, Στέγη Υποστηριζόμενης ∆ιαβίωσης, πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις).
  3. Ενσωμάτωση στον Εσωτερικό Κανονισμό νέας ∆ιοικητικής διάρθρωσης του ∆ΙΕΚ σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας.
  4. Επικαιροποίηση των θέσεων αορίστου χρόνου σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο και τις προβλέψεις για το επόμενο διάστημα ( νέο οργανόγραμμα).
  5. Απεικόνιση της διάρθρωσης των υπαλλήλων της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ. σε αορίστου και ορισμένου χρόνου κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με την εικόνα του συνόλου της δραστηριότητάς της.

Ο ∆/ντης της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ Γιάννης Γρηγορίου 

 

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού 2014
 Ο κανονισμός πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.